Algemene voorwaarden

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden via deze link.

Artikel 1.  Definitie
1.1. Onder “verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan Robinex Bedrijfskeukens.

1.2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van de verkoper.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt goederen en/of diensten te leveren.
2.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden de algemene voorwaarden van de koper niet.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper anders is aangegeven. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

Artikel 4.  Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn excl. BTW en andere overheidsheffingen.  Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Artikel 5. Levering
5.1. Verkoper is bevoegd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
5.2. Levering geschiedt franco huis in Nederland en België, mits de prijs van de goederen een door verkoper te bepalen minimum bedrag te boven gaat.
5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt verkoper de wijze van verzending.
5.4. Het transportrisico is geheel voor rekening van de koper.

Artikel 6. Leveringstermijnen
6.1. Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Een overeenkomst kan door koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij verkoper de overeenkomst niet of geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
6.2. De leveringstermijn gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan verkoper dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van verkoper.
6.3. Indien om welke reden koper de goederen niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt zal verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op kosten van koper de goederen bewaren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde goederen totdat de koopprijs geheel is voldaan. Indien verkoper in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat koper ook deze vorderingen van verkoper geheel heeft voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom tot zekerheid voor de vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens  verkoper.
7.2. Zolang eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
7.3. Indien de goederen door koper zijn verkocht en geleverd aan derden, is hij op de eerste aanmaning van verkoper verplicht zijn vordering(en) ter zake van deze leveranties aan verkoper te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen hij aan verkoper verschuldigd is.
7.4. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal (aan)gemaakt, bestempelt of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins  moeten worden voorzien, is koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren. Stempels, matrijzen, vorderingen, gravures enz. blijven te allen tijde de eigendom van verkoper respectievelijk van de desbetreffende fabrikant, zulks ongeacht het feit dat de doorberekende kosten van aanmaak door de koper zijn betaald.

Artikel 8. Betaling
8.1. Verkoper heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling en zekerheidstelling te verlangen indien verkoper daartoe aanleiding ziet. Alle betalingen door koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijnen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden op een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening. Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. Bij niet-tijdige betalingen raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper mag voorts, voor zover levering onder enige met koper gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat de volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde termijn uit dan is verkoper bevoegd de overeenkomst naar  zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op  schadevergoeding.
8.2. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incl. de kosten van juridische bijstand), die voor verkoper verbonden zijn aan de  handhaving van zijn rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigd bedrag.

Artikel 9. Reclames
9.1. Bij aankomst van de goederen en/of materialen dient koper deze direct te inspecteren. Transportschade of manco’s dienen door koper onmiddellijk bij aankomst aan vervoerder gemeld te worden en op de vrachtbrief of het recu te worden aangetekend. Indien koper om  welke redenen dan ook aan deze voorwaarden voor reclame niet voldoet vervalt zijn recht zich op deze transportschade of manco’s te  beroepen. Indien er bij aankomst van de goederen niemand voor koper aanwezig respectievelijk bereid is om bedoelde inspectie uit te voeren en/of voor ontvangst van de goederen te tekenen, kan koper geen beroep doen op transportschade, manco’s of andere gebreken. Koper dient overige uiterlijke zichtbare gebreken respectievelijk gebreken die geëigend zijn om bij inspectie aan het licht te komen in hetgeen is afgeleverd  binnen vijf (5) werkdagen na aflevering schriftelijk ter kennis te brengen van verkoper.
9.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen, en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames. In geval van levering van meerdere artikelen in één opdracht kan een reclame met betrekking tot één of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de opdracht.
9.3. Verkoper zal slechts die goederen terugnemen waarvoor verkoper schriftelijk toestemming tot terugzending heeft verleend.

Artikel 10. Garantie
10.1. Voor de door verkoper geleverde producten geldt minimaal één jaar garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voorwaarde is wel dat het product wordt gebruikt zoals in de bij het product geleverde handleiding staat aangegeven. Bij de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen geldt dat dit per fabrikant en onderdeel verschillend kan zijn en zal dan ook per onderdeel moeten worden bekeken. Indien er montagevoorschriften worden bijgeleverd is dit alleen ter ondersteuning van het product. De garantie geldt niet in het geval van misbruik, schade door een ongeluk, slijtage of krassen, onkundige installatie, abnormaal gebruik, nalatigheid of schade ontstaan door ondeugdelijk onderhoud of reinigen. Schade ontstaan door onzuiverheden of handelwijze buiten onze controle vallen niet onder de garantie.  Apparatuur met een krachtstroom aansluiting dient altijd door een erkende installateur aangesloten te worden. Defecten en storingen die ontstaan door een onjuiste aansluiting, vallen buiten de garantie.
10.2. In geval van garantie dient de koper de verkoper op de hoogte te stellen over het defect. Daarna zal de verkoper bepalen op welke wijze het defect kan worden verholpen.
10.3. In geval van retourzending zijn de kosten en het risico voor rekening van de koper. De koper dient de goederen compleet, bij voorkeur in de originele verpakking,  in een gedegen omverpakking te verzenden. Onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden niet door de verkoper geaccepteerd.
10.4. Voorrijkosten en arbeidsloon vallen buiten de garantie en komen voor rekening van koper.
10.5. Koper heeft geen aanspraak op herstel of vervanging ter zake van gebreken in materialen waarvan koper het gebruik aan verkoper heeft voorgeschreven of die koper aan verkoper daartoe ter beschikking heeft gesteld. Ten aanzien van kwarts- en ovenlampen en glaswerk is slechts toepasselijk de bepaling van artikel 9.1. en wordt geen enkele garantie gegeven.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Indien verkoper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens koper kan dat tekortschieten niet aan verkoper worden toegerekend indien hem de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk zodanig bemoeilijkt wordt dat nakomen redelijkerwijs niet te vergen valt door een, al dan niet voorzienbare, omstandigheid die buiten de macht van verkopers is gelegen zoals: staking, bedrijfsstoornissen, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld van verkoper.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Aan koper worden niet overgedragen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door verkoper geleverde producten.
13.2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en circulaires gelden slechts bij benadering. Verkoper blijft uitsluitend rechthebbende op door hem verstrekte offertes, brochures, tekeningen, schema’s, ontwerpen, enz. Deze mogen zonder zijn toestemming nog geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik door de koper, en mogen niet aan derden worden getoond, ter hand gesteld, of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan het doel waarvoor zij door verkoper verstrekt zijn.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. Verkoper is bevoegd de uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten respectievelijk te zijner keuze, deze overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden indien koper, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet aan enige verplichting tegenover verkoper of indien koper failliet of in surseance van betaling wordt verklaard respectievelijk zijn eigen faillissement aanvraagt of wanneer hij zijn onderneming staakt of overdraagt. Een en ander geldt onverminderd elders in deze algemene voorwaarden aangegeven gronden voor opschorting respectievelijk ontbinding en onverminderd de overige rechten van verkoper, in voornoemde gevallen wordt, ongeacht of verkoper overgaat tot opschorting of ontbinding, al het geen koper uit hoofde van een overeenkomst aan verkoper verschuldigd is ten volle direct opeisbaar.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Van geschillen neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank van de woonplaats respectievelijk vestigingsplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur mocht geven van de Arrondissementsrechtbank waaronder de woonplaats of vestiging van koper ressorteert, een en ander tenzij het geschil op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels door de Kantonrechter dient te worden beslecht.